Den danske forening trondheim

 Formål og vedtægter


Love for Dansk Forening DANA  i Trondheim  
Sidst revidert 11/5-2018. 
  
    
§1 
Foreningens formål er ved selskabelige sammenkomster at samle  herboende danskere og 
venner af Danmark i god forståelse, ligesom man har ment efter bedste evne at  vejlede og 
hjælpe tilrejsende  landsmænd. 

§ 2 
Som medlem optages enhver hæderlig person, der er født i Danmark, har dansk moder eller fader, 
eller er indgiftet med nævnte. Videre kan optages enhver anden I formålet hæderlig person. 
Æresmedlemmer  udnævnes af bestyrelsen. 

§ 3 
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
  
  
§ 4 
Årskontingenten for næste kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
  
§ 5 
Er noget medlem i kontingentrestance for over et år, og har  kassereren forgæves anmodet
om dækning, slettes vedkommende som medlem af foreningen. 
  
§ 6 
Foreningens kapital skal anbringes i sparbank eller i anden sikker pant efter regler om umyndiges midler. Foreningens kapital er begravelseskassen.
  
§ 7 
Årskontingenten og alle renteindtægter af foreningens kapital disponeres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtag på generalforsamlingen. 
  
§8 
Bestyrelsen består af formand, som vælges specifikt, samt indtil 4 medlemmer, som efter dens sammensætning vælger viceformand, kasserer, og sekretær. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen og afgår hhv. 2 og 3. Ligeledes skal der vælges 2 revisorer og 2 medlemmer til valgkomiteen, og der kan vælges indtil 2  suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter, revisorer og valgkomite vælges  for 1 år af gangen. Bestyrelsen kan til festlige sammenkomster, og når 
det findes påkrævet, supplere sig som fest- eller arbeidskomite. 
  
§ 9 
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, er den højeste myndighed i foreningens anliggender.  Forhandlingsprotokollen refereres for sidste år, regnskab fremlægges og valg  foretages.  Generalforsamlingen indvarsles 14 dage forud. Forslag som ønskes 
behandlet må meddeles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Lovligt varslet generalforsamling giver gyldighed for beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§ 10 
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelse om fornødent, eller efter skriftlig begæring af mindst halvparten af  foreningens medlemmer, til afholdelse senest 1 måned begæringens 
fremkomst. Betingelsen for lovligheden af den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger er i et og alt de samme som for den ordinære generalforsamling. 
  
§11 
Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen det fornødne under ansvar overfor generalforsamlingen. 

§ 12 
Regler for fanen og flaget: De bør være i bestyrelsens varetægt. De kan benyttes i alle anledninger, hvor foreningen optræder som sådan. 
  
§13 
Foreningen kan kun opløses på den ordinære generalforsamling ved 3/4 stemmers overvægt i antal, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer er tilstedeværende, og forslag om påløsning er indsendt 
skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned forud. I tilfælde af, at foreningen skulle opløses, overdrages foreningens midler indtil videre den danske konsul i Trondheim, som i forening med 2 af ham valgte 
danskfødte borgere overtager forvaltningen af midlerne. Skulle der opstå en ny dansk forening, som i hovedtrækkene er tilsvarende den nuværende forening, overdrages midlerne den nye forening med 
forvalternes enstemminge godkendelse.  
 
Love for Dansk Forening DANA's Begravelseskasse.
   
   
§1
Medlem af Begravelseskassen er enhver, der er medlem af Dansk Forening DANA. 
  
§ 2
Begravelseskassen får sine midler fra renteafkastning fra kassens midler. Hvis overskuddet ikke er blevet brugt til begravelse, deles det ligeligt mellem drifstkontoen og jubilæumskontoen. 
  
§ 3
Ved et medlems død udbetales et begravelsesbidrag og en krans.
 
§ 4
Begravelsesbidragets størrelse bliver fastsat for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
  
§ 5
Begravelseskassens midler forvaltes af Dansk Forening DANA's bestyrelse.